ПубликацииИмедиатно имплантиране в постекстракционната алвеола и остеоаугментация на дефектите с ксенотранстланти

“Успехът при имедиатното имплантиране-корелация между типа и обема на първичният постекстракционен костен дефект и избрания размер на импланта”

*Събов Р.,**Николов Вл.***Петров П.

Ключови думи: имедиатно имплантиране,дентален имплант, Аnkylos,GBR

Цел на настоящето проучване е да определим съществува ли зависимост между “типа” и “обема” на първичния постекстракционен костен дефект и избора на размер на импланта.
Задачи:1)Определяне на пространствената форма на първичния постекстракционен костен дефект;2)Определяне на средните стойности на обема на първичния постекстракционен костен дефект;3) Определяне на най-често прилаганите размери на импланти при имедиатно поставяне.
Материал:Обект на проучването са клинично здрави 11 пациенти,на възраст между 32 и 55г.;жени – 5 , мъже – 6.,на които са поставени имедиатно в прясна постекстракционна алвеола импланти“Аnkylos”.Дефектите бяха аугментирани с ксенотранспланти OsteoBiol.
Проучването обхваща период от 8 месеца след поставянето на импланта.
Методи:1)Компютърен томограф и ЯМР;2)Радио-честотен анализ(RFA); 3)Ортопантомография и сегментна рентгенография.
Резултати: Около 88.2 % от дефектите са с конична форма ,а 11.8 % с цилиндрична форма.Двустенните дефекти са 23.6 %,тристенните са 52.9 % и четиристенните дефекти са 23.6 %.Импланти с ø4.5 са 82.2 %, а с ø3.5 17.8 % от всички импланти.Съотношенията в дължините е 29.4 % h9.5, 52.8 % h11,17.8 % h14.Общата редукция на обема на костните дефекти е 96 %.


* АПМП-Дентална медицина Иводент92,София
** ВМА-Катедра образна диагностика,Клиника по КТ и МРТ,София
*** СБАЛ по ЛЧХ,София

Към пълния текст  


Остеоиндукция в костни дефекти под действие на хибридни материали от полизахариди

Към пълния текст  


Мястото на направляваната костна регенерация (G.B.R.) в съвременната дентална имплантология-ролята на ксенотрансплантите OsteoBiol

Към пълния текст  


Ankylos имплантати непосредствено след изваждане на зъб

Импланти Ankylos и имедиатното имплантиране

Р.Събов, Вл.Николов, П.Петров

Ключови думи: имедиатно имплантиране, дентален имплант, Аnkylos, GBR, RFA

Целта на това клинично проучване е да определи възможностите за прилагане на имплантите Ankylos в големи ,пресни постекстракционни костни дефекти.
Задачите,които си поставихме са 1) охарактеризиране типа предоперативен дефект и етиологичния фактор;2) определяне на обема му;3) избор на размера на импланта;4) охарактеризиране на имплантната стабилност.
Материал и методика: В проучването са включени 21 пациента(мъже12,жени9) на възраст от 16-55 г.,на които са поставени общо 31 импланта.Периода на проучването е 8 месеца.Свободните костни обеми се аугментират с ксенотранспланти OsteoBiol. Чрез методите на КТ изследване регистрирахме обема,размерите и типа на костния дефекг;костната платност и типа кост по Lekholm-Zarb;определихме имплантния размер.Имплантната стабилност бе измерена чрез RFA.
Резултати: Всички импланти са функционално годни.При 90.3% от тях се отчита 100% възстановяване на периимплантните костни дефекти,а при 9.7% повече от ½ .Средният обем на дефектите при максилата е 587 ку.мм.,а при мандибулата 517 куб.мм.Преобладава конусната форма на дефктите,която заема 77% от случаите на горната и 94.4% от тези на долната челюст.Отчита се подобряване на имплантната стабилност,като броя стойностите под стандартните е редуциран от 22.6% до 9.7%.
Най-често са използвани имплантите с ø4.5мм и h 11, 14мм съставляват 35.5% от случаите и ø3.5мм и h 11, 14мм 22.6% от тях. Имплантите с ø3.5мм преобладават на горната челюст,а с ø4.5мм на долната челюст.
Считаме,че имплантите Ankylos са изключително подходящи за имедиатно имплантиране в прясна постекстракционна алвеола и добре преживяват с ксенотранспланти.

Към пълния текст