Д-р Румен Събов 

Професионална автобиография


 

Приет за редовен преподавател в Катедрата по Орална и Лицево-челюстна хирургия през 1990 година.
Специализирал е в областта на оралната имплантология в Швейцария, Германия и Франция.
От 1998 година Главен асистент към едноименната Катедра.
Водил е практически упражнения по орална и лицево-челюстна хирургия на студенти по стоматология от 3, 4 и 5 курс, както и на студенти по медицина.
Практически упражнения в СДО.
Първи въвежда метода на Направлявана Тъканна Регенерация (G.T.R.) за лечение на заболявания на пародонта чрез прилагане на резорбируеми мембрани “VIKRYL”.
От 2002 до 2004 година е Управител на Университетски Хоспис “Св.Мина”, където се осъществява следоперативна рехабилитация и възстановяване на болни, претърпели тежки онкологични интервенции в лицево-челюстната област.
От 2004 година до сега работи в собствена клинична практика.
Консултант за България на ANKYLOS.
Член е на български и чуждестранни професионални организации като
БЗС, СБЗ, БАОИ-зам.председател, GADF, ICOI и др.


Собствена научно-изследователска разработка

Списък на публикациите

Публикации в български специализирани периодични издания:

Списък на публикациите

Доклади изнесени на български научни форуми:

Списък на докладите

Доклади изнесени на научни форуми в чужбина:

Списък на докладите